lepberilmek lep‧be‧ril‧mek işlik

seret lepberilmek

  • Jeýirdäp duran diliň bolsa, lepberilip oturan ýeriňden bize nobat bermän gürrüň edip otursaň näderdik?! (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Iç işikde lepberilip oturdy. (N. Pomma, Egri eýikmez)