lemmerlenmek lem‧mer‧len‧mek işlik

Lemmer-lemmer bolmak, üsti-üstüne üýşmek, gat-gat bolmak.

  • Lemmerlenip gara bulut ýöredi. Günüň ýüzün tutup, gözi büredi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Dag gerişleriniň iň belendiniň başynda pajarly lemmerlenip ýatan gar bardy. (M. Gorkiý, Eserler)


Duş gelýän formalary
  • lemmerlenen
  • lemmerlenip