lellim lel‧lim

Tebigy gurluşy taýdan gowşak, agzyny öweldip ýören, nalajedeýin, başarnyksyz.

  • Men siziň hemmäňizi erni suwly, lellim görýän. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Arçyn han, «meni urany-hudaý ursun» lellim bolmasaň, dullugyň üstüni örtüp bilerdiň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • lellimdigi
  • lellime
  • lellimlige
  • lellimligimiz
  • lellimligiň
  • lellimlik
  • lellimmi