lejikmek işlik

Halys irmek, bizar bolmak, leji çykmak, ýadamak.

  • Gurban bu ýumuşlardan halys lejigenden soň, baýyň aýalyna we ogluna ýüzlenip: -- Zol Gurban bolup dur-la?! -- diýip zeýrendi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)