legenda le‧gen‧da

 1. Bir taryhy waka ýa-da adam hakynda aýdylýan rowaýat, hekaýa.

  • Çünki «Çapaý çalasyndy» diýen ýaly ertekiler, legendalar halkyň arasynda köp ýaýrapdyr. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Bolmajak zat hakda taslama gürrüň, erteki.

  • Bu barada paýtun hakyndaky legendalar şaýatlyk edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • legendada
 • legendadyr
 • legendalar
 • legendalarda
 • legendalardan
 • legendalary
 • legendalaryň
 • legendany
 • legendasy
 • legendasynda