leňkildemek işlik

Leňk-leňk edip ýöremek çalt we ýeňil ýöremek; leňk edip galmak.

  • Baharyň berdaşly gollarynyň güýjünden Wüşi kel içi boş kädi ýaly leňkildäp galýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Aşyr ir bilen nirädir leňkildap barýardy.

leňňer atmak

Ýaýkyldap durmak, yranyp durmak, çaýkanmak.

  • Leňňer atyp duran paýapyldan geçjek ýaly ýaýdanýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)