lawaş la‧waş

Belke galynlygynda ýuka ýaýylyp bişirilýän çöregiň bir görnüşi.

  • Çörekçiler tamdyrdan ýaňyja çykan lawaşlary çüýlerden asyşdyryp, hyrydara garaşýardylar. Diňe horjunyň düýbünde biraz ýarma, biraz un, biraz-da lawaş galypdyr. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • lawaşlary
  • lawaşsyz