larsyldy lar‧syl‧dy

Bişirilýän zat goýalandan soň gaýnamakdan çykýan tutuk, agras ses.

  • Bişip duran mäşewäniň larsyldysy eşidilýärdi.


Duş gelýän formalary
  • larsyldyly
  • larsyldysy