larsyldamak işlik

Lars-lars edip gaýnamak, larsyldyly gaýnamak.

  • Larsyldap gaýnaýan toşap syçrap, onuň elini ýakdy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.