lapyrdy

Belke, unaş ýaly suwuk naharlar edepsizlik bilen iýlende agyzda emele gelýän ses, hopurdy, şapyrdy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.