lal lal

[la:l]

Gepläp bilmeýän, geplemek ukyby bolmadyk.

 • Ýyrtyjy möjekler güm bolup gaçýar, Kör gözler açylyp, lallar dür saçýar. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Lalyň diline enesi düşer. (nakyl)

 • Lal adam.

lal bolmak

Jem bolmak, sesiňi kesmek, geplemän oturmak.

 • Gargasaň gyşyň bar, ýalkasaň ýazyň, Bilbiller lal bolar, eşdip owazyň. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Lal bol-a, ýer çeken! Sen nämäňe gepleýäsiň?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • lalam
 • laldy
 • laldym
 • laldyr
 • lalja
 • lallar
 • lallary
 • lallaryň
 • lallygy
 • lallygymyz
 • lallygyň
 • lallyk
 • lallykdyr
 • lalmy
 • laly
 • lalyň