lakyrdy la‧kyr‧dy

  1. Gaýnaýan suwuklykdan çykýan ses.

    • Tüňçäniň lakyrdysy galdy.

  2. Gowşan, çagşan zat hereket edende peýda bolýan, çykýan ses.

    • Gitdigiçe tigriň lakyrdysy artýar.


Duş gelýän formalary
  • lakyrdady
  • lakyrdyly
  • lakyrdysy