lakgyldatmak işlik

Birini ýaňratmak, bolgusyz gürrüň etdirmek, gürletmek, ýaňratmak.

  • Ýeri, ony biderek lakgyldadyp oturmaň-da, gidiň şu ýerden!