lagşamak lag‧şa‧mak işlik

 1. Könelmek, ugry gaçmak zerarly bozulmak, sandan çykmak.

  • Ussa bir lagşan arabany söküşdirip otyrdy.

  • Öňki wagtlar olar lagşan garaja öýde ýaşaýardylar.

 2. Garrap, gujurdan galmak, sandan galmak.

  • Emma ol ýaşynyň könelmegine, göwresiniň lagşamagyna garaman, ýigitlik kuwwaty bilen ylgady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çepiksi göwresi lagşan gaşlaryna çal sepen gürrüňdeşine ýüz tutdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • lagşady
 • lagşamagy
 • lagşamagyna
 • lagşamak
 • lagşan
 • lagşap
 • lagşapdyr
 • lagşardyk