laňňyldamak işlik

Bolgusyz gürrüň etmek, dereksiz ýaňramak, lakgyldamak.

  • Laňňyldap oturma-da, bar, işiň bilen bol!

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.