laýyk la‧ýyk sypat

[la:ýyk]

 1. Biçüwi dogry gelýän.

  • Özüne laýyk edilip tikilen keteni köýnegi çyra ýyldyraýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Wepanyň özüne laýyk tikilen bir laý araçäkçi esgerleriň egin-başyny-papagyny, ädigini Wepa sylag berdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Jüpleşip duran, biri-birine deň barabar bolan, gabat gelýän.

  • Bu agaçlaryň hiç biri-de bu gulpa laýyk gelmedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Gelşip duran, ýaraşykly bolan, mynasyp.

  • Näme, men size laýyk dälmi?! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

  • Soltanlara laýyk hezzet-hormat ederlik gurbumyz ýokdur. (Myraly)

  • Döwrümize laýyk uly dabara, Görülmedik toý ederis biz onda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ady tutulan adamlaryň içinde laýyklary hem kän. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem laýyk - laýygy.


Duş gelýän formalary
 • laýygam
 • laýygrak
 • laýygy
 • laýygyny
 • laýykda
 • laýykdan
 • laýykdy
 • laýykdygy
 • laýykdygyna
 • laýykdygyny
 • laýykdyr
 • laýyklary
 • laýykly
 • laýyklyga
 • laýyklygy
 • laýyklygydyr
 • laýyklygyna
 • laýyklygynda
 • laýyklygyndan
 • laýyklygyny
 • laýyklygynyň
 • laýyklygyň
 • laýyklyk
 • laýyklykda
 • laýyklykdyr
 • laýyklylygy
 • laýyklylygyndan
 • laýyklylygynyň
 • laýyklylyk
 • laýyklylykda
 • laýykmy
 • laýyksyz
 • laýyksyzlyk