laýyk sypat

[la:ýyk]

 1. Biçüwi dogry gelýän.

  • Özüne laýyk edilip tikilen keteni köýnegi çyra ýyldyraýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Wepanyň özüne laýyk tikilen bir laý araçäkçi esgerleriň egin-başyny-papagyny, ädigini Wepa sylag berdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Jüpleşip duran, biri-birine deň barabar bolan, gabat gelýän.

  • Bu agaçlaryň hiç biri-de bu gulpa laýyk gelmedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Gelşip duran, ýaraşykly bolan, mynasyp.

  • Näme, men size laýyk dälmi? ! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)

  • Soltanlara laýyk hezzet-hormat ederlik gurbumyz ýokdur. (Myraly)

  • Döwrümize laýyk uly dabara, Görülmedik toý ederis biz onda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ady tutulan adamlaryň içinde laýyklary hem kän. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem laýyk - laýygy.