laý laý 1

[la:ý]

bir laý

Boýdan-başa, başdan-aýak, bir ýola.

bir laý (geýim)

Balak-köýnek, geýim kompleksi.

 • Çaşçy çaman bir laý içki we daşky köýnek-balak alypdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Wepanyň özüne laýyk tikilen bir laý araçäkçi esgerleriň egin-başyny-papagyny, ädigini Wepa sylag berdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

laý laý 2 at

[la:ý]

 1. Kerpiç guýmak, haýat salmak ýa-da suwag üçin ýörite taýýarlanylan palçyk.

  • Olar kerpiç guýardylar, laý ederdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ussa onuň her ganatyny bir ýylda kem-kemden laýdan galdyrýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Çykarylýan laý kem-kemden ýokary galýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Palçyk, batga.

  • Taýlak ýamaly jorabyndaky we köwşüniň petegindäki laýlary kakyşdyrdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Dury däl, çägeli, bulançak, bulanyk.

  • Suw laý, içer ýaly däl.


Duş gelýän formalary
 • laýa
 • laýdan
 • laýlar
 • laýlary
 • laýlarynda
 • laýly
 • laýy
 • laýym
 • laýyn
 • laýyna
 • laýyny
 • laýyň