lälezar lä‧le‧zar

[läleza:r]

Otluk we gülzarlyk ýer.

  • Indi görseň göz ýetmeýän lälezar, Wasp etmesen wyždan gulagmy gazar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Bahar geldi, başda güllür açyldy, Meýdan, dere lälezardyr, gözelim. Sen lälezar etdiň mele topragy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • lälezardyr
  • lälezarlyga
  • lälezarlygy
  • lälezarlygyň
  • lälezarlyk
  • lälezarlykda