kowmak kow‧mak işlik

 1. Yzyna düşmek, yzyndan ylgamak, gitmek, kowalamak.

  • Gorkagy kowsaň, batyr bolar. (nakyl)

 2. Bir ýerden ýa-da bir jaýdan mejbury ýagdaýda çykaryp goýbermek.

  • Emma öz keşbinden doýup bilenok, Aýnaň ýandan kowup, aýryp bolanok. («Tokmak» žurnaly)

  • Meni kowdy boş peliňden, Şu käriňi goýgun indi. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 3. Wezipeden, işden, okuwdan we ş. m. boşatmak, çykarmak.

 4. Sürüp äkitmek sürüp gitmek, sürmek.

  • Ol sagylýan düýeleri örä kowdy.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem kowmak - kowdum, kowduň, kowupdyr.

ugruna kowmak

seret ugur


Duş gelýän formalary
 • kowalyň
 • kowan
 • kowanam
 • kowanda
 • kowandan
 • kowandygy
 • kowandygymy
 • kowandygyny
 • kowandyklaryny
 • kowanlar
 • kowanlarynda
 • kowanmyş
 • kowansoň
 • kowany
 • kowanymyz
 • kowanyny
 • kowanyň
 • kowar
 • kowara
 • kowardan
 • kowardy
 • kowardylar
 • kowardym
 • kowarlar
 • kowarly
 • kowarmy
 • kowaryn
 • kowarys
 • kowarça
 • kowasy
 • kowaýmasaň
 • kowaýmasyn
 • kowaýsa
 • kowaýsam
 • kowaýsaň
 • kowaýsynlar
 • kowduklary
 • kowdular
 • kowdularmy
 • kowdum
 • kowdumy
 • kowdy
 • kowdy-da
 • kowjagam
 • kowjak
 • kowma
 • kowmady
 • kowmadylar
 • kowmadym
 • kowmadyň
 • kowmaga
 • kowmagam
 • kowmagy
 • kowmagymyz
 • kowmagyna
 • kowmagyny
 • kowmagynyň
 • kowmagyň
 • kowmajagy
 • kowmajak
 • kowmak
 • kowmakçy
 • kowmaly
 • kowmalymy
 • kowman
 • kowmany
 • kowmarsyň
 • kowmasana
 • kowmasaň
 • kowmasy
 • kowmaz
 • kowmazdym
 • kowmazlygyny
 • kowmazlyk
 • kowmazmy
 • kowmaýandygyna
 • kowmaýar
 • kowmaň
 • kowsa
 • kowsa-da
 • kowsalar
 • kowsam
 • kowsaň
 • kowsaň-da
 • kowsaňam
 • kowsun
 • kowsunlar
 • kowubam
 • kowup
 • kowupdy
 • kowupdylar
 • kowupdyr
 • kowupdyr-da
 • kowupdyrlar
 • kowupdyňyz
 • kowupsyň
 • kowuň
 • kowýan
 • kowýana
 • kowýandan
 • kowýandyklaryny
 • kowýandyr
 • kowýanlar
 • kowýanlara
 • kowýanyň
 • kowýar
 • kowýardy
 • kowýardylar
 • kowýarka
 • kowýarlar
 • kowýarsyň
 • kowýaryn