kowalaşmak ko‧wa‧laş‧mak işlik

 1. Biri-biriň yzyndan ylgamak, ýetjek bolup ýa-da tutjak bolup ylgaşmak.

  • Onuň gözüne kowalaşyp barýan çagalar görünýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Bilelikde kowalap yzyndan ýetmäge, tutmaga kömekleşmek.

  • Men Ata bilen geçini tutmak üçin kowalaşdym.

 3. Bir zadyň yşkyna düşmek, ugrunda gezmek, yzyna düşmek.

  • Ol nirededir keýpi-sapa kowalaşyp ýör. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Goýunlar gyltyma kowalaşýarlar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • kowalaşaýmasa
 • kowalaşdym
 • kowalaşdyň
 • kowalaşma
 • kowalaşmadyk
 • kowalaşmaga
 • kowalaşmagy
 • kowalaşmak
 • kowalaşmakdan
 • kowalaşman
 • kowalaşmaýan
 • kowalaşmaýar
 • kowalaşsyn
 • kowalaşyp
 • kowalaşypdyr
 • kowalaşypdyrlar
 • kowalaşýan
 • kowalaşýar
 • kowalaşýardylar
 • kowalaşýarlar