kinesiz sypat

[ki:nesiz]

Göwni galmadyk, öýkesiz.

  • Açyk gök ýüzünde guşlar jürleşip, dostlukda öýkesiz kinesiz saýrar. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Dagry dost kinesiz bolar, bolşuňy ýüzüňe diýer. (nakyl)