keselli sypat

Keseli bar bolan, kesel ýokuşan, nähoş, näsag, syrkaw, hassa.

  • Arabaçy keselliniň haýkylygynyň arasyna «hä-çüw» diýip sesini goşdy-da, köprüden assalyk bilen arabany sürüp geçdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Keselli adamlaryň sany gitdigiçe azalýar.