kese

 1. Gorizont tekizligine parallel ýerleşýän, dik däl, gyşyk gorizontal.

  • Onuň ýolunyň üstünde ýogyn pürsi kese goýan bolsam, ine, onda ähtimal. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Çagany kese halda tutman, has dikräk halda tutmak gerek. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

 2. Başga, özge, ýat.

  • Kese ýerden gelenler üçin bellenilen jaýda biz tiz ýerleşdik. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

 3. Zolak bolup giden, tutuş.

  • Köprüden aňyrsy kese giden odynlyk ýer.

 4. Kömekçi at rolunda.

  • Ak pagtanyň kesesinden giripdir. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Obanyň kesesinde durup seretseň, bütinleý gök öwüsýär.

kese çyzyk

seret çyzyk

 • Gepleşikde. (Dialoglarda)

 • Her bir adamyň sözüniň öň ýanynda kese çyzyk goýmaly.

kesä çekmek

Gepi-gürrüňi başga ýana sowmak.

 • Aýsoltan ejesiniň aýdanyny kesä çekip, onuň sözüni aýratyn geňirgemek bilen gep urdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

ýüzüňi kesä sowmak

Nägile, göwnüýetmezçilik we ş. m. zerarly ýüzüňi bir gapdala sowmak.

 • Başlyk kinaýaly ýylgyrmak bilen ýüzüni kesä sowup sorady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)