kemsinmek işlik

Bir zady özüňe kemlik bilmek, bir zatdan göwnüň galmak, nägile bolmak, çökgün göwünli bolmak.

  • Ol özüniň näme üçin şol gelýänçä pagta ýygyp bilmändigine kemsinýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bike gyzyny çykaranynda, çagyrylmanyna gaty kemsinipdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)