kebze

 1. Anatomiýa Arkanyň ýokary tarapynda ýerleşýän ýasy, kepjä meňzeş süňk, pilçe.

  • Onuň kebzesi edil ýumak goýlan ýaly tüňňerip dur. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Kebze agyrmak.

  • Kebze batmak.

 2. Gepleşik dili Arka.

  • Iki aýak haýwan geldi gum peşäp, Biz urýas, ol gaçýar kebzesin gaşap. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Kebzä pyçak sokýan sypaýçylykdan, Tumşugyňa kakýan gödeklik ýagşy. (Gurbannazar Eziz, Saýlanan eserler)