kazy

[ka:zy]

Dini söz Köne wagtlarda: musulmanlaryň sudýasy, dini wekil.

  • Birni ikä aldyk, kaza ýazdyryp. (Durdy Gylyç, Goşgular)

  • Ýör, kaza gideli -- diýip, ony kazynyň ýanyna alyp barypdyrlar. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)