kasam at

Dabaraly suratda berilýän söz, wepaly bolmak üçin berilýän wada, ant.

  • Artyk, maňa kasam etdirmejek bolsaň, meniň sözüme ynan. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)