kasam ka‧sam at

Dabaraly suratda berilýän söz, wepaly bolmak üçin berilýän wada, ant.

 • Artyk, maňa kasam etdirmejek bolsaň, meniň sözüme ynan. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • kasama
 • kasamdan
 • kasamlar
 • kasamly
 • kasamy
 • kasamydy
 • kasamymdan
 • kasamyna
 • kasamynda
 • kasamyndan
 • kasamyny
 • kasamynyň
 • kasamyň
 • kasamyňyzy