karz karz

Gaýtaryp bermek şerti bilen wagtlaýyn alynýan ýa berilýän, şeýle hem alnan pul, zat.

 • Maňa köp pul gerek däl, iki ýüz manat karz berseň bolýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Sen hökümete geljek ýylky bergiňi beripsiň, eger gyssansaň ondan karz hem alyp bilersiň. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • karza
 • karzam
 • karzdan
 • karzdyr
 • karzlar
 • karzlara
 • karzlardan
 • karzlardyr
 • karzlary
 • karzlarydyr
 • karzlaryna
 • karzlarynda
 • karzlaryndaky
 • karzlaryndan
 • karzlaryny
 • karzlarynyň
 • karzlaryň
 • karzlaýyn
 • karzlyk
 • karzsyz
 • karzy
 • karzydyr
 • karzymy
 • karzyna
 • karzynda
 • karzyndan
 • karzyny
 • karzynyň
 • karzyň
 • karzyňy
 • karzça