kanun at

[ka:nu:n]

  1. Obýektiw hakykat hadysalarynyň belli bir tertip -- düzgün boýunça biri-birine baglylygy we özara täsiri.

    • Logika pikirleri dogry guramagyň kanunlary we formalary hakyndaky ylymdyr. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

    • Okaýan wagtlarynda, durmuşyň şeýle agyr kanunlaryny huşuna-da getirmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Jemgyýetiň belli bir pudagyyny tertip-düzgüne salmak üçin döwlet tarapyndan çykarylýan hökmany kada, karar.

  3. Grammatik termin Kada, düzgün.