kanagatlanmak işlik

[kana:gatlanmak]

Kanagat etmek, razy bolmak, göwnüň jaý bolmak.

  • Aý oglum, ine bu sözüňden kanagatlandym. («Görogly» eposy)

  • Men mugallymyň leksiýasyndan doly kanagatlandym.