kakmak işlik

 1. Üstünden urup girizmek, üstünden urmak.

  • Gazyk kakmak.

 2. Urup tarkyldatmak, tarkyldyly ses çykarmak.

  • Ynha otyryn weli, biri gapyny kakýar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

 3. Urup tozanyny aýyrmak, silkmek.

  • Geýimiň tozanyny kakmak.

 4. Silkip gaçyrmak, yralap ýere düşürmek, urup düşürmek.

  • Tut kakmak, erik kakmak.

 5. Garbap almak, birdenkä silkip almak.

  • Elinde saklap durka, kakyp goýberdim.

 6. Degmek, galtaşmak.

  • Ol elime kakdy.

ganat kakmak

seret ganat

gaş kakmak

seret gaş

til kakmak

Jaň urmak, telefon etmek.

 • Nurmyrada til kak, ýetişsin durman! («Sowet edebiýaty» žurnaly)