kakamak işlik

  1. Suwy çekilmek, sarygyp gurap başlamak, gatamak.

    • Şeker ol wagt kakan sökleri ýygnamak bilen meşguldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Eti çekilmek, horlanyp gurap galmak, gaty arryk düşmek.

    • Men bu ýaragy garny ýasy baýyň gepine gidip, özüm ýaly garybyň kakan göwresinden gan almak üçin göteremok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)