kakabaş

  1. Burunlygy başyna oralyp ýa-da boýnuna atylyp başyna goýberlen mal.

    • Öli, ýaraly kakabaş at şol zolda dökülip galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Gepleşik dili Özbaşdak önüp-ösen, erkin terbiýe alan.

    • Kakabaş önüp-ösen oglanlar.