kak1

Dilnip guradylan gawun, dilnip maňzy kakadylýan gawundan taýýarlanýan önüm.

  • Garry-gartaň adamlar, aýallar kak dilýärler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

kak2

Çöl ýerlerde, gumda oý ýere ýygnanýan ýagyş suwy.

  • Siziň eliňizden içilse, Garagumdaky kakyň suwy hem şerbet bolup biler. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)