kak kak 1

Dilnip guradylan gawun, dilnip maňzy kakadylýan gawundan taýýarlanýan önüm.

 • Garry-gartaň adamlar, aýallar kak dilýärler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

kak kak 2

Çöl ýerlerde, gumda oý ýere ýygnanýan ýagyş suwy.

 • Siziň eliňizden içilse, Garagumdaky kakyň suwy hem şerbet bolup biler. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)


Duş gelýän formalary
 • kaka
 • kakam
 • kakamy
 • kakda
 • kakdy
 • kakdyk
 • kakdylar
 • kakdym
 • kakdymy
 • kakdyr
 • kakdyň
 • kakdyňmy
 • kaklar
 • kaklarda
 • kaklardan
 • kaklary
 • kaklarym
 • kaklaryna
 • kaklaryny
 • kaklaryň
 • kakly
 • kaklyk
 • kaklylaryň
 • kakmyş
 • kaky
 • kakymy
 • kakyn
 • kakyna
 • kakyny
 • kakynymy
 • kakyň