kagyz ka‧gyz

[ka:gyz]

 1. Ýazmak, surat çekmek we ş. m. üçin agaçdan, pamykdan we şolar ýaly zatlardan taýýarlanan serişde.

  • Gadym wagtlarda, ýazuw ýüze çykmanka, goşgy kagyz ýüzüne ýazylmandyr. (A. Kekilow, Edebiýat teoriýasy)

  • Kagyzlaryň gyrasy ýyrtyk-ýyrtyk sahypalaryna el kiri düşüp, yz galdyryp gidipdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Iki tagta kagyz.

 2. Gepleşik dili Resmi hat, dokument.

  • Onuň eline iki barmak kagyz ýazyp berip goýberdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Sähediň gerekli kagyzlar diýip hasaplaýan kagyzlarynyň hemmesi şu sanaçda ýerleşdirilýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

kagyz ýüzünde galmak

Iş ýüzüne geçirilmän galmak.

 • Kagyz ýüzünde galan karar hakda gürrüň etdiler.

lakmus kagyzy

Lakmusuň ergini siňdirilen filtrleýji (süzgüç) kagyz.

 • Kislota lakmus kagyzyna täsir edip, onuň reňkini gyzyl edýär. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)


Duş gelýän formalary
 • kagyza
 • kagyzda
 • kagyzdaky
 • kagyzdan
 • kagyzdanmy
 • kagyzdygyny
 • kagyzdyr
 • kagyzlar
 • kagyzlara
 • kagyzlarda
 • kagyzlardaky
 • kagyzlardan
 • kagyzlardyr
 • kagyzlarmyka
 • kagyzlary
 • kagyzlaryma
 • kagyzlarymda
 • kagyzlarymy
 • kagyzlarymyza
 • kagyzlarymyzdan
 • kagyzlarymyň
 • kagyzlaryna
 • kagyzlarynda
 • kagyzlaryndan
 • kagyzlaryny
 • kagyzlarynyň
 • kagyzlaryň
 • kagyzlaryňam
 • kagyzlaryňy
 • kagyzlaryňyza
 • kagyzly
 • kagyzmy
 • kagyzsyz
 • kagyzy
 • kagyzydyr
 • kagyzym
 • kagyzyma
 • kagyzymy
 • kagyzymyzyň
 • kagyzyn
 • kagyzyna
 • kagyzynda
 • kagyzyndan
 • kagyzyny
 • kagyzynydyr
 • kagyzynyň
 • kagyzyň
 • kagyzyňky
 • kagyzyňy
 • kagyzyňyzam
 • kagyzça