kagyz

[ka:gyz]

 1. Ýazmak, surat çekmek we ş. m. üçin agaçdan, pamykdan we şolar ýaly zatlardan taýýarlanan serişde.

  • Gadym wagtlarda, ýazuw ýüze çykmanka, goşgy kagyz ýüzüne ýazylmandyr. (A. Kekilow, Edebiýat teoriýasy)

  • Kagyzlaryň gyrasy ýyrtyk-ýyrtyk sahypalaryna el kiri düşüp, yz galdyryp gidipdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Iki tagta kagyz.

 2. Gepleşik dili Resmi hat, dokument.

  • Onuň eline iki barmak kagyz ýazyp berip goýberdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Sähediň gerekli kagyzlar diýip hasaplaýan kagyzlarynyň hemmesi şu sanaçda ýerleşdirilýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

kagyz ýüzünde galmak

Iş ýüzüne geçirilmän galmak.

 • Kagyz ýüzünde galan karar hakda gürrüň etdiler.

lakmus kagyzy

Lakmusuň ergini siňdirilen filtrleýji (süzgüç) kagyz.

 • Kislota lakmus kagyzyna täsir edip, onuň reňkini gyzyl edýär. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)