kabul ka‧bul

[kabu:l]

kabul bolmak

Makul bilinmek, ykrar edilmek; göterilmek.

kabul etmek

 1. Eliňe almak, almak.

  • Hatyja meniň beren narlarymy kabul etdi.

 2. Bir zadyň hataryna girizmek, sanyna goşmak, işe, okuwa we şuňa meňzeşlere götermek.

  • Ony öwrenje işgärler hatarynda fabrige işe kabul etdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 3. Gulluk wezipäň boýunça kabinetiňe ýa öýüňe gelmäge ygtyýar bermek.

  • Hökümet başlygy uzak ýerden gelen myhmanlary kabul etdi.

 4. Köpçülik bolup tassyk etmek, özüň makul bilmek, ykrar etmek, razylaşmak.

  • Karar kabul etdiler.

 5. Nazara almak, göz öňünde tutmak.

  • Şuny dostlukly maslahat hökmünde kabul edersiňiz diýip umyt edýäris.

 6. Alyş-beriş etmeklik netijesinde bir zadyň jogapkärçiligini öz üstüňe almak, «aldym» etmek.

 7. Sagaldyjy, şypa beriji zat hökmünde peýdalanmak.

  • Wraçyň maslahaty boýunça howa, gün, suw wannalaryny kabul etdim.