köwüş at

 1. Teletinden tikilýän apgyrtsyz, beýik ökjeli aýakgabyň bir görnüşi.

  • Aýagyna gyrma köwüş geýen aýal içerik girdi.

 2. Gonçsuz aýakgaplaryň umumy ady.

  • Köwşümi şeýle bir süpürişdiriň ýüzünde ýüzüm görünsin. («Tokmak» žurnaly)

  • Bahar köwşüniň burnuna seredip, azajyk sagyndy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem köwüş - köwşüm, köwşüň, köwşi.

köwüş tozdurmak

Bir zadyň ugrunda köp ylgamak, uzak wagtlap ýörmek, alakjamak.


Duş gelýän formalary
 • köwüş-de
 • köwüşde
 • köwüşden
 • köwüşdir
 • köwüşler
 • köwüşlerden
 • köwüşlerdir
 • köwüşleri
 • köwüşlerine
 • köwüşlerini
 • köwüşleriniň
 • köwüşleriň
 • köwüşli
 • köwüşsiz
 • köwüşçe
 • köwşe
 • köwşem
 • köwşi
 • köwşüm
 • köwşümem
 • köwşümi
 • köwşümiz
 • köwşümizi
 • köwşümiň
 • köwşün
 • köwşünde
 • köwşünden
 • köwşüne
 • köwşünem
 • köwşüni
 • köwşüniň
 • köwşüniňem
 • köwşüň
 • köwşüňi
 • köwşüňiz
 • köwşüňiziň