köreken

[kö:reken]

seret giýew

  • Biziň ol körekenimiz örän eserdeň ýigit. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bize köreken boljak hem kolhoz başlygynyň ogly. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)