köre-kör

[kö:re-kö:r]

Soňuna ýetmän, aňşyrman, anyklaman, düşünmän.

  • Men sizi zor edip köre-kör ynandyrjak bolýaryn. (M. Ý. Lermontow, Biziň Zamanymyzyn Gahrymany)

  • Bu gürrüňler adamlaryň käbirlerinde köre-kör gaharlanma döredýärdi. (M. Gorkiý, Ene)