köpri

Derýanyň, demir ýoluň, ýabyň we ş. m. üstünden geçip gitmek üçin gurulýan desga.

  • Suwuň köprüsine baran badyňa ol jaý özüni saňa tanadar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • «Köprüde düýäň ulusy taýak iýer» diýlişi ýaly ol işini oňarmadyk wagty bizi kötekleýär. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem köpri - köprüde, köprüler, köprüsi.

kör düýesi köprüden geçmek

seret geçmek