köşe

[kö:şe]

Çuwalyň, torbanyň we ş. m. Iki ýan gapdalyndaky bagyny ýa-da ýüpüni ildirip daňmak üçin goýulýan halka.

  • Düýeleri ýygnaşdyryp, çuwallaryň köşelerini ilteşdirdik. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • köşede
  • köşeden
  • köşedi
  • köşelerini
  • köşesinden
  • köşä