köçe kö‧çe

Şäher ýa-da oba ýerlerinde iki giden hatar haýatyň, jaýyň arasyndaky ýol, ýörelge.

 • Agşam salkynyna köçä çykan janly-jemende köpdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • köçede
 • köçeden
 • köçedäki
 • köçelem
 • köçeler
 • köçeler-de
 • köçelerde
 • köçelerden
 • köçelerdir
 • köçelerdäki
 • köçelere
 • köçelerem
 • köçeleri
 • köçelerim
 • köçelerinde
 • köçelerinden
 • köçelerindenem
 • köçelerindäki
 • köçelerine
 • köçelerini
 • köçeleriniň
 • köçeleriň
 • köçeleriňiz
 • köçeleriňizem
 • köçeli
 • köçesi
 • köçesin
 • köçesinde
 • köçesinden
 • köçesindäki
 • köçesine
 • köçesini
 • köçesiniň
 • köçesiniňmi
 • köçä
 • köçäm
 • köçämdir
 • köçämiz
 • köçämizde
 • köçämizden
 • köçämize
 • köçäni
 • köçäniň
 • köçäň
 • köçäňiz
 • köçäňizde
 • köçäňizden
 • köçäňiziň