käse

  1. Esasan çaý içilýän agzy ýaýbaň syrçaly gap.

    • Ol elindäki käsesini ýerde goýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Ilkinji käsäni çäýnege gaýtardym-da, siz kim bolarsyňyz?! -- diýip soradym. («Tokmak» žurnaly)

  2. Gawunyň ýa-da garpyzyň käselemek, kerç-kerç etmek üçin kesilen bir bölegi.

    • Gawun käseleri buldurap täsin ysy oturanlaň burnuna urýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Ertir bilen bir käse gawun iýdi.