kär kär 1 at

 1. Adamyň hünär edinen işi, ele alnan, ökdelenen hünär, senet, kesp.

  • Bäş barmagy ýaly öwrendi Gully, Çopanlyk kärinde galmady kemi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kär sazandalykdyr, han aga! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Iş, gulluk.

  • Men özümiň nä kär bilen meşgul bolup ýörenimi myhman ýerime aýtmadym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

kär etmek

Täsir etmek.

 • Ýok, ýoldaş leýtenant, maňa sowuk kär edip bilmez! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Pagsalaryň ini boýundan uly, Top oky kär etmez bu diwarlara. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

kär kär 2

Isimlere goşulanda, kesp-kär bilen baglanyşykly düşünjäni, belli bir zat bilen meşgullanmagy aňladýan söz ýasaýjy goşulma.

 • Ol jogapkär işe bellendi.

 • Günäkärlere sud edildi.


Duş gelýän formalary
 • kärde
 • kärdedi
 • kärden
 • kärdi
 • kärdigi
 • kärdigini
 • kärdir
 • kärdäki
 • käre
 • kärem
 • käri
 • käridir
 • kärim
 • kärimden
 • kärimi
 • kärimiz
 • kärimizde
 • kärimizi
 • kärimiň
 • kärin
 • kärinde
 • kärinden
 • kärindäki
 • kärine
 • kärini
 • kärini-de
 • käriniň
 • käriň
 • käriňde
 • käriňden
 • käriňi
 • käriňiz
 • käriňize
 • kärler
 • kärlerde
 • kärlerden
 • kärlerdir
 • kärlerdäki
 • kärlere
 • kärleri
 • kärlerinden
 • kärlerindenem
 • kärlerine
 • kärlerini
 • kärleriniň
 • kärleriň
 • kärli
 • kärlidir
 • kärmi
 • kärsiz
 • kärsizlik