käbe

Mekgedäki ybadathana.

  • Öňki zamanyň işan-mollalary Käbä gidenlerinde-de, eşekli giderdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • «Käbä gidip gelseň-de, öňküje gözüň-le» diýen ýaly, ol tussagdan öňküje hüý-häsiýeti bilen gaýdyp geldi. («Tokmak» žurnaly)