käýerde kä‧ýer‧de

Hemme ýerde däl, belli-belli ýerde, aýry-aýry ýerde, käbir ýerde.

  • Öňi bilen awtoryň eserleriniň diliniň kä ýerde o diýen göwnejaý däldigini bellemelidiris. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Käýerde bir ýyldyz öçügsi, gamgyn görnüşde ýyldyraýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)