käýemek işlik

Nädogry edilen iş üçin ýazgarmak, ýazykly adama öwüt-nesihat etmek.

  • Ýok, Muhammet, men-ä käýemek üçin seni çagyrmandym. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Bu babatda oňa düşündiripdirler, käýäpdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)