joşdurmak joş‧dur‧mak işlik

[jo:şdurmak]

 1. Joşmaga mümkinlik bermek, joşup akdyrmak, daşdyrmak (suw hakda).

 2. Göçme manyda Güýçli duýgy döretmek, ylhamy artdyrmak, möwç aldyrmak.

  • Müdimi mesgeni bagtyň, şatlygyň, Joşdurýar ýeňişe barýan halkymy. («Edebiýat we sungat» gazeti)

  • Nazaryň ýylgyryp duran suraty ony öňküden-de beter joşdurdy. (B. Pürliýew, Söýgi Mukamy)

 3. Göçme manyda Höwesini artdyrmak, gyzgalaňly etmek.

 4. Göçme manyda Jomartlyk etdirmek, eçildirmek.

 5. Göçme manyda Suwsuzlygy duýdurmak, suwsatdyrmak.


Duş gelýän formalary
 • joşduran
 • joşduranlygy
 • joşduranokdy
 • joşdurdy
 • joşdurmagy
 • joşdurmarsyň
 • joşdurmaz
 • joşdursa
 • joşduryp
 • joşdurypdy
 • joşdurýan
 • joşdurýar
 • joşdurýardy