jebis je‧bis

 1. Berk, pugta.

  • Turup köwşüni geýip daşaryk çykdy, dolanyp gapyny jebis ýapdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Fizika ylmy başga ylymlar bilen jebis baglanyşyklydyr. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Laýyk, mynasyp, barabar.

  • Pökgen aganyň raýona baranda edýän gürrüňleri bilen bu ýerde edýän gürrüňleri jebis gelmeýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Gabatma-gabat, pete-pet, göni, duş, deň.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem jebis - jebsi.


Duş gelýän formalary
 • jebisdiginiň
 • jebislige
 • jebisligi
 • jebisligidir
 • jebisligimiziň
 • jebisligine
 • jebisligini
 • jebisliginiň
 • jebisligiň
 • jebislik
 • jebislikde
 • jebislikdir
 • jebisliligini