jar jar 1

Sil suwunyň akýan ugry.

 • Amyderýanyň ýokarsy birnäçe jarlary özüne birikdirýär-de, Owganystanyň üstünden geçýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Eşelon Tejen jarynyň üstündäki demir köprüden ötdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

jar jar 2

Bir zat barada edilen yglan, habar.

 • Jar sesi eşidildi.

jar bolmak

Hemmelere mälim bolmak, ähli ýere ýaýramak.

 • Aýdan sagadyň syryň oba jar boljagy görnüp durýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

jar çekmek

Bir zat hakynda halka habar bermek üçin gygyrmak, gygyryp habar bermek.

 • Eýýäm il içine jar çekip çykdym diýsene! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

jar etmek

Paş etmek, hemmä mälim etmek, habar bermek.

 • Indoneziýa respublika diýlip jar edildi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

jar jar 3

[ja:r]

Döwülmän galan baş gatyşykly däne, döwek düýbi.

 • Ylgaşyp gelen towuklara jar gatyşykly bugdaý sepip goýberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • jar-da
 • jara
 • jaram
 • jarda
 • jardan
 • jarlar
 • jarlara
 • jarlarda
 • jarlardan
 • jarlary
 • jarlaryny
 • jarlarynyň
 • jarlaryň
 • jarlyk
 • jarlykda
 • jarmy
 • jary
 • jaryny
 • jarynyň
 • jaryň